Người Lạc Việt gồm hai thành phần nhân chủng

Neu căn cứ vào các tài liệu nhân chủng học đã công bố thì người Lạc Việt gồm hai thành phần nhân chủng: một là loại hình Anh-đô-nê-diêng (Inđonesien), và hai là loại hình Nam Á (thuộc ngành Mông-gô-lô-ít (Mongoloit) phương Nam). Theo GS. Hà Văn Tấn thì nên gọi loại hình Nam Á là […]

Ngưòi Việt cổ – chủ nhân lớp văn hóa bản địa

Trên lãnh thổ nước ta, khảo cổ học đã phát hiện các di chi thuộc thòi văn hóa hậu kỳ Đá cũ là vãn hóa Ngườm (Thái Nguyên) đến văn hóa Sơn Vi (Phú Thọ). Bước sang thời đại hậu kỳ Đá cũ, loài người đã có một bước tiến quan trọng về kỹ thuật […]